Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

2015 - 3η Συνεδρίαση του ΔΣ (18/2)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.
 2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).
 3. Ψήφιση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (επανεισαγωγή).
 4. Έγκριση πρόσληψης δύο (2) σχολικών τροχονόμων για το 1ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, βάσει της αριθ. 2/2015 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π..
 5. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που αφορά την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1551/2-7-2014 διακήρυξη της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
 6. Έγκριση δωρεάν ταφής συνταξιούχου υπαλλήλου του Δήμου Ιωάννη Μιχαλεντζάκη.
 7. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 7/2015 απόφασης - εισήγησης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 8. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 153/2014 απόφασης Δ.Σ. περί χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς.
 9. Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ετών 2014-2019, βάσει της αριθ. 1/2015 απόφασης - εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 10. Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης - πρότασης της Οικ. Επιτροπής.
 11. Τροποποίηση αριθ. 214/2014 απόφασης Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2015, βάσει νέας σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 12. Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων που υλοποιεί το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.
 14. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 190.000,00 € και έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 43/2013).
 15. 1.Αποδοχή της επιλέξιμης δαπάνης για συγχρηματοδότηση (επιχορήγηση) ποσού 1.216.000 € του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και 2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (Α.Μ. 9/2015). 
 16. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των έργων: α) «Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» (Α.Μ.91/14) και β) «Διαμόρφωση Τετραγώνου 23 Δημοτικού Νεκροταφείου» (Α.Μ. 108/14)
 17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας»  
 18. Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «Υψομετρικές μελέτες –τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις».
 19. Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «Μελέτες για ρύθμιση – τακτοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων».
 20. Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ειδικού κτηρίου κλειστού γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΣ».
 21. Αποχαρακτηρισμός τετραγώνου Δημοτικού Κοιμητηρίου. 
 22. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 340,00 € για τις ανάγκες των εγκαινίων του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Φιλαδέλφειας.
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 10ου Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας την 28η Φεβρουαρίου 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.